DevinskaInak.sk » V Devínskej Novej Vsi sú tajné nielen voľby, ale aj kandidáti

Web na Vašej strane ...
Rastislav Tešovič - 09.10.2014 - 4957 čítaní

V Devínskej Novej Vsi sú tajné nielen voľby, ale aj kandidáti

Hoci termín na odovzdanie kandidátnych listín pre komunálne voľby uplynul už v nedeľu 21. septembra, bratislavská Devínska Nová Ves zoznam kandidátov do miestneho zastupiteľstva stále nezverejnila.

 

Aktualizácia 9.10.2014 o 14:06 h:

Po rozšírení tohto blogu sa začali diať priam divy. O prípad sa začala zaujímať TASR, ktorá oslovila kompetentných. Zoznam kandidátov už po 18 dňoch konečne visí na webe mestskej časti.
Medzitým bol doručený aj rozsudok Okresného súdu Bratislava IV s verdiktom, že miestna volebná komisia vyradila nezávislého kandidáta neoprávnene.
 


Neslávne prvenstvá
 

Ak by ste sa ako uvedomelý občan chceli oboznámiť, kto kandiduje za poslanca zastupiteľstva vo Vašej obci, či meste, mali by ste zoznam zaregistrovaných kandidátov poľahky nájsť na internetovej stránke obecného či mestského úradu, prípadne na jeho oficiálnej výveske. To však nesmiete bývať v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorej sa zase raz podarilo povýšiť administratívny problém miestneho významu na celoštátnu tému a dostať sa tak do palcových tituliek slovenských médií.

Zoznam poslaneckých kandidátov v Devínkej Novej Vsi v čase zverejnenia tohto článku (9.10., pozn. autora) ani po viac ako dvoch týždňoch od uzávierky kandidátiek ešte zverejnený nebol, internetová stránka mestskej časti medzi top novinkami informuje o začatí deratizačných prác.


Utajený zoznam

Zamestnanci miestneho úradu by sa nestratili ani pri práci v tajnej službe, pri otázkach na zverejnenie zaregistrovaných kandidátov odkazovali zväčša jeden na druhého. Tajomne sa tváriaca zástupkyňa prednostu JUDr. Oľga Brádlová odkázala na predsedu miestnej volebnej komisie Mgr. Branislava Chandogu, ktorý na úrade zároveň pracuje ako jej podriadený zamestnanec. Zoznam je vraj neverejný a informácie môže poskytnúť len predseda.

Na moju písomnú žiadosť, čo spôsobilo zdržanie vyhlásenia kandidátov a kedy možno zverejnenie zoznamu očakávať, odpovedal Mgr. Chandoga, že dôvodom je podanie odvolania jedného nezaregistrovaného kandidáta na súd. Ako napísal vo svojej písomnej odpovedi: 

"Vo vyhlásení kandidatúry sa uvádzajú abecedne zaregistrovaní kandidáti, ktorí majú k svojmu menu pridelené poradové číslo. Toto poradie je totožné s poradím na hlasovacích lístkoch. Keďže nám súd ešte nedoručil svoje rozhodnutie vo veci nezaregistrovaného kandidáta, nemôžeme teraz vydať vyhlásenie bez tohto kandidáta, lebo sa vystavíme riziku, že sa v konečnom dôsledku po doručení rozhodnutia súdu zmení poradie kandidátov.".


Zákon hovorí niečo iné ako komisia

Postoj miestnej volebnej komisie však neobstojí, a to z troch dôvodov.


Po prvé
, komisia má podľa zákona povinnosť vyhlásiť zoznam kandidátov najneskôr 35 dní pred voľbami, čo bude v sobotu 11. októbra. Hypoteticky vzaté, súd dovtedy rozhodnúť nemusí a čo potom? Ak by zákonodarca chcel spájať s podaným opravným prostriedkom otáľanie miestnej volebnej komisie pri vyhlásení ostatných kandidátov, uviedol by to v zákone. Komisia plní úlohy štátu a preto smie konať len to, čo jej zákon ustanovuje.


Po druhé
, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí o poradovom čísle kandidáta pri vyhlásení kandidátov nič nehovorí. Pre poriadok, porovnajte si sami slová Mgr. Chandogu so znením § 18 zákona:

"Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.".

Poradové číslo sa určuje až pri zadávaní hlasovacích lístkov do tlače, ale to je už iná vec.


Po tretie
, ad absurdum, odvolanie možno podať ako proti rozhodnutiu o nezaregistrovaní kandidáta, tak aj proti rozhodnutiu o zaregistrovaní kandidáta. V tom druhom prípade bude opravný prostriedok na súd podávať iný kandidát alebo splnomocnenec politickej strany iného kandidáta, než je ten, ktorého sa registrácia týka. Odvolanie treba podať do troch dní od rozhodnutia o registrácii. Ako by som potom mohol podať odvolanie na súd v neprospech iného kandidáta, keď miestna volebná komisia tají, koho vlastne zaregistrovala?

 

Všade to ide, len u nás nie

Na Slovensku je spolu 2890 miest a obcí, od veľkých aglomerácií až po malé obce s niekoľkými obyvateľmi, ktoré majú často jediného zamestnanca starostu. Drvivá väčšina z nich nemá problém bezproblémovo pripraviť a vykonať tak dôležitú vec, akou sú bezpochyby voľby. Devínska Nová Ves však musela byť opäť iná. Musela vylúčiť nezávislého kandidáta len preto, že namiesto mesta bydliska "Bratislava" mal v petícii na jeho podporu uvedenú skratku "BA", hoci v kombinácii s dátumom narodenia a ulicou je totožnosť podpísanej osoby nespochybniteľná. Aby to nestačilo, miestna volebná komisia vedená zamestnancom mestskej časti sa rozhodla svojim inovatívnym výkladom dopĺňať medzery v zákone.

Mrzí ma, že sa Devínska Nová Ves prezentuje pred Slovenskom zrovna formálnym vylučovaním nezávislých kandidátov a utajovaním zoznamu kandidujúcich pár týždňov pred voľbami. Dostali sme sa tak na úroveň mesta Humenné, ktoré je známe podivnými mediálnymi odkazmi nezaregistrovaného primátorského kandidáta Martina Daňa s primátorkou a bývalou vešticou Janou Vaľovou.


Škoda. Dalo sa to spraviť aj inak, s citom a lepšie. Verím, že máme na viac.


 

Rastislav Tešovič

rastislav.tesovic@devinskainak.sk

autor je kandidátom na starostu Devínskej Novej Vsi
ako nezávislý s podporou občianskeho združenia Devínska Inak 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 4658 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig