DevinskaInak.sk » Právnik radí: Čo so starou exekúciou?

Web na Vašej strane ...
Mgr. Veronika Veslárová - 01.08.2014 - 4478 čítaní

Právnik radí: Čo so starou exekúciou?

Dobrý deň, bolo mi zaslané upovedomenie o začatí exekúcie. Toto upovedomenie mi však bolo zaslané na adresu, na ktorej už 3 roky nebývam, takže som o ňom nevedel. Exekútor mi zablokoval účet, postupoval správne? Michal J.


Vážený pán Michal,

súd, ktorý poverí na vykonanie exekúcie exekútora, zašle povinnému, v tomto prípade Vám, ako aj oprávnenému upovedomenie o začatí exekúcie. Toto upovedomenie ukladá povinnosť povinnému uspokojiť pohľadávku a zákaz nakladať so svojim majetkom, ktorý podlieha exekúcií, prostredníctvom neho sa uspokojí pohľadávka povinného, jej príslušenstva a trovy exekúcie. Povinný môže podať proti tomuto upovedomeniu námietky do 14 dní odo dňa jeho doručenia.

Námietky môžete podať v prípade, že sú dôvody, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku, nárok zanikol alebo ak existujú iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Lehota na podanie námietok začína plynúť iba v prípade, že upovedomenie bolo doručené do vlastných rúk. Na lehotu sa viažu aj iné inštitúty obrany proti exekúcii a to je námietka zaujatosti exekútora, návrh na zastavenie exekúcie, návrh na odklad exekúcie a námietky proti trovám exekúcie.

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručuje do vlastných rúk. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR je nedoručenie do vlastných rúk porušením na spravodlivé súdne konanie, ktoré okrem Ústavy SR garantuje aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V tomto prípade je tzv. náhradné doručenie, čo znamená, že sa hľadí na písomnosť ako keby bola doručená, vylúčená. V prípade, že upovedomenie nebolo doručené do vlastných rúk, nemožno exekúciu vykonať. Samotné zablokovanie účtu v banke neznamená výkon exekúcie.

Odporúčam Vám, aby ste sa obrátili priamo na exekútora a žiadali nazretie do spisu, aby ste sa mohli ubezpečiť o tom, či má exekútor upovedomenie vykázané ako doručené a ak áno, treba zistiť, či ho na danej adrese niekto za Vás neprevzal, čo by bolo tiež v rozpore so zákonom.

Exekútori sú povinne zo zákona združení v Slovenskej komore exekútorov, ktorá dohliada na zákonnosť ich postupu. Preto ak máte záujem poradiť sa o Vašom prípade priamo v poradni komory, alebo sa chcete sťažovať na nezákonný postup exekútora, obráťte sa priamo na Slovenskú komoru exekútorov prostredníctvom jej webovej stránky http://www.ske.sk/podnety/ .

 

 

Mgr. Veronika Veslárová
autorka je právnička

veronika.veslarova@devinskainak.sk

 

Vaše otázky do občianskej poradne zasielajte mailom na poradna@devinskainak.sk
Všetkým dopytom odpovie právnik zo združenia Devínska Inak a vybrané príspevky po zanonymizovaní zverejníme.

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig