DevinskaInak.sk » Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo - 24.6.2015

Web na Vašej strane ...
(di) - 17.06.2015 - 1992 čítaní

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo - 24.6.2015

Pozývame Vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2015 od 10.00 hod. vo Vile Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :  
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Jambor/Jambor
2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 10.6.2015, alebo trvalo plnených Jambor/Ing. Olexík/Ing. Olexík
3. Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Krug
4. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ Jambor/Jambor
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. ..../2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Síthová
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. ..../2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov(o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Síthová
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. ..../2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov(o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Síthová
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. …/2015, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves Jambor/Ing. Olexík/Mgr. Komorníková
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2015  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Jambor/Ing. Olexík/Ing. Strempek
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/1994 o verejnom uznaní za zásluhy Jambor/Ing. Olexík/JUDr. Hrnčířová
11. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2014 Jambor/Ing. Olexík/Ing. Strempek
12. Prehľad plnenia rozpočtu za 1. štvrťrok 2015 a návrh rozpočtových opatrení č. 1 k schválenému rozpočtu na rok 2015 Jambor/Ing. Olexík/Ing. Strempek
13. Prenájom nebytového priestoru v Dovina pasáži z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Materské centrum Bublinka. o.z. Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
14. Prevod pozemku registra„ C“ KN par.č. 1615/3 – Jaroslav Macko ml. Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra „C“ KN par.č. 926/19 a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodom pozemkov Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra „C“ KN par.č. 926/20 a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodom pozemkov Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
17. Návrh na schválenie zámeru prenájmu objektu Kina Devín formou verejnej obchodnej súťaže a  podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu objektu Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
18. Schválenie kúpy garáže súp.č. 3492  postavenej na pozemku  par. č. 438 od vlastníkov Kopačku, Kopačkovej Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku registra „C“ KN parc.č.124/49  a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemku Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
20. Zámer prenájmu časti objektu ZŠ Charkovská 1 Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
21. Výpožička časti pozemku  registra „C“ KN par.č. 124/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre vlastníkov bytového domu Kalištná 5 -11 - Stavebné bytové družstvo BA IV Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
22. Prevod spoluvlastníckych podielov pre prvonadobúdateľov v obytnom dome na ul. Jána Smreka 9 a druhonadobúdateľov v obytnom dome na ul. P. Horova 24 a Jána Smreka 9 Jambor/Ing. Olexík/Ing. Koprdová
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na obdobie 2.polroka 2015 Ing. Poradová/ Ing. Poradová/ Ing. Poradová
24. Správa z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu MČ Bratislava –DNV za rok 2014 Ing. Poradová/ Ing. Poradová/ Ing. Poradová
25. Čiastková správa z kontroly Devínskonovoveskej televízie spol. s.r.o. Ing. Poradová/ Ing. Poradová/ Ing. Poradová
26. Rôzne  ----
27. Interpelácie Jambor/Jambor/Ing. Olexík
   

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 3954 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig