DevinskaInak.sk » Devínska volí nového starostu a poslancov. Kde je Váš okrsok? Všetko o voľbách.

Web na Vašej strane ...
(di) - 10.11.2018 - 2065 čítaní

Devínska volí nového starostu a poslancov. Kde je Váš okrsok? Všetko o voľbách.

Devínska Nová Ves sa dnes (10.11.2018) zobudila do volebného rána. Obyvatelia si volia nového starostu, poslancov, ale aj primátora.

Devínska volí nového starostu a poslancov. Kde je Váš okrsok? Všetko o voľbách.Komunálne voľby začali.

Kde nájdem svoju volebnú miestnosť?

Volebné miestnosti sa otvorili ráno o 7:00 h a zatvoria sa presne o 22:00 h. Predĺžiť hlasovanie môže komisia len v presne vymedzených situáciách, ak by napríklad počas dňa z nejakých technických dôvodov nebolo možné hlasovať.

Právo voliť v Devínskej Novej Vsi majú všetci obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a ktorí neboli zbavení spôsobilosti na právne úkony. Podmienkou tiež je, aby boli buď občanmi Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie.

Mestská časť je rozdelená do 14 volebných okrskov, spravidla podľa súboru ulíc. Ak chcete overiť, v ktorej volebnej miestnosti môžete voliť Vy, zoznam podľa ulíc nájdete na webstránke mestskej časti tu:

https://www.devinskanovaves.sk/buxus/docs/volby_2018/2018ZOZ_ULIC_A_OKRK.PDF

 

Vo volebnej miestnosti

Po príchode do volebnej miestnosti predloží volič členom okrskovej volebnej komisie svoj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky:

- hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva,
- hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva,
- hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, a
- hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. 

Hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji farebným pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, takzvanú plentu. Voličovi, ktorý nevstúpi za plentu, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

Volebné moratórium

48 hodín pred dňom konania volieb, ale aj vo volebný deň do skončenia hlasovania platí volebné moratórium. Zakázaná je akákoľvek agitácia v prospech alebo v neprospech jednotlivých kandidátov. Zdržanliví musia byť aj členovia volebných komisií, nesmú voličom s voľbou pomáhať, či dávať rady, koho voliť.

Volebný zákon v otázke vedenia kampane nie je úplne jednoznačný. Vykladá ho preto Štátna komisia pre voľby a referendum. Tá napríklad rozhodla, že porušením volebného moratória nie sú volebné bilbordy počas moratória za podmienky, že boli vyvesené pred jeho začiatkom.

Zakázané sú napríklad priame e-maily s výzvou hlasovať za konkrétneho kandidáta, ale aj platená reklama na sociálnych sieťach. Naopak, vyjadrovať súkromný názor zo súkromného nevolebného profilu je možné aj počas moratória.

 

Koľko kandidátov môžem krúžkovať?

Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

V Devínskej Novej Vsi sa volí (označuje krúžkom):

- 1 kandidát na starostu mestskej časti
- 12 kandidátov na miestnych poslancov mestskej časti
- 1 kandidát na primátora Bratislavy
- 1 kandidát na mestského poslanca Bratislavy

Počet poslancov, ktorý sa volí, je pre istotu uvedený na každom hlasovacom lístku.

POZOR! Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, než sa volí, teda viac ako jedného starostu alebo viac ako 12 miestnych poslancov Devínskej Novej Vsi, jeho hlasovací lístok bude neplatný.

Ak však zakrúžkujete menej kandidátov, než sa volí, napríklad menej ako 12 kandidátov na poslancov mestskej časti, je to v poriadku a Váš hlas je platne odovzdaný. Volič má právo zvoliť si 12 miestnych poslancov, ale nie je to jeho povinnosť, zakrúžkovať môže aj menej kandidátov.

 

Ako upraviť hlasovací lístok:

Hlasovací lístok upraví volič za plentou. Svoj hlas odovzdá zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta, ktorého chce zvoliť.

Za plentou vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta. Ak volič nevloží do obálky všetky štyri hlasovacie lístky, napríklad chce voliť len starostu, len poslancov, len primátora alebo len mestského poslanca, jeho hlas bude platný. Volebné právo je možnosť, nie povinnosť.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba,
nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta 33 eur.

 

Prajeme Vám šťastnú voľbu :)

 

Devínska Inak

 

 

%MCEPASTEBIN%

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6360 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig