DevinskaInak.sk » Informácie » Ako zapíšem dieťa do školy

Web na Vašej strane ...

Informácie » Ako zapíšem dieťa do školy


Kto má ísť na zápis?

Bez ohľadu na to, či vaše dieťa pôjde do školy už v septembri tohto roku, alebo mu ešte o rok "predĺžite detstvo", zápisu sa nevyhnete. Zákon hovorí jasne, zapísať sa do 1. ročníka základnej školy musia všetky deti, ktoré:

- pred 1. septembrom 2014 dovŕšia 6. rokov veku, alebo
- mali minulý rok odklad nástupu školskej dochádzky, alebo
- dovŕšia 6 rokov veku v období od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2014 a ich rodičia chcú požiadať o predčasný nástup dieťaťa do 1. ročníka.


Odloženie školskej dochádzky

Ak si aj myslíte, že Vaše dieťa napriek veku ešte nie je pripravené na každodenné plnenie prváckych povinností, vezmite ho na zápis. Okrem toho, že je to vaša zákonná povinnosť, zapisujú sa všetky deti spĺňajúce vekový limit. Dieťa sa v piatich rokoch vyvíja mimoriadne rýchlo a je preto možné, že od zápisu do začiatku školského roka ešte spraví značný pokrok. Na zápíse vám určite radi poradia. Materské školy v Devínskej Novej Vsi dokonca ponúkajú možnosť otestovať dieťa rodičom všetkých predškolákov.

Ak sa predsa rozhodnete pre odklad školskej dochádzky, požiadajte v období od zápisu do konca školského roku školu, kde je dieťa zapísané, o odloženie školskej dochádzky o jeden rok. Žiadosť získate v škole alebo si ju môžete stiahnuť kliknutím SEM. K žiadosti doložte podporné stanovisko detského lekára a posudok od detského psychológa.

Predškolskému psychologickému poradenstvu sa v Bratislave venuje viacero odborníkov, radi vám na niektorého dajú kontakt vo vašej materskej škole. Jedno z využívaných pracovísk deťmi z Devínskej Novej Vsi je:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava - Dúbravka, tel. č. 02/64288090, www.psychologickeporadenstvo.sk

Poradenstvo je bezplatné, je potrebné sa vopred telefonicky objednať.


Skorší nástup do školy

V prípade, že chcete požiadať základnú školu o predčasný nástup dieťaťa do školy, postup je rovnaký ako pri odklade, potrebujete stanovisko pediatra a posudok od detského psychológa, žiadosť si môžete stiahnuť kliknutím SEM.

 

Kedy je v Devínskej zápis? Čo k nemu potrebujem?

Obe základné školy v Devínskej Novej Vsi, ZŠ Ivana Bukovčana aj ZŠ Pavla Horova, vyhlásili zápis do 1. ročníkov na rovnaké dni:

v piatok 7. februára 2014 v čase od 15 h do 18 h, a
v sobotu 8. februára 2014 v čase od 8 h do 12 h.

Na zápis prídite so zapisovaným dieťaťom, je to pre neho prvý kontakt so školou a možnosť zoznámiť sa so svojou budúcou pani učiteľkou. Pri zápise predloží rodič alebo zákonný zástupca okrem svojho občianskeho preukazu aj rodný list dieťaťa a jeho kartičku poistenca. Ak dieťa trpí zdravotným postihnutím, vhodné je priniesť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom postihnutí, aby škola vedela pripraviť každému prváčikovi vhodné podmienky.

V prípade, že je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iného vážneho dôvodu zápisu nemôže osobne zúčastniť, oznámte to aspoň telefonicky škole a dohodnite ďalší postup: ZŠ Pavla Horova - tel. č.: 02/64538463 alebo ZŠ Ivana Bukovčana - tel. č.: 02/64775329.

 

Čo sú to školské obvody? Do ktorého patrí moje dieťa?

Na Slovensku sa uplatňuje tzv. slobodná voľba základnej školy. Je len na rodičovi, ktorú školu dieťaťu vyberie, či už je to tam, kde býva, v mieste svojho pracoviska, alebo kúsok od domu starých rodičov. Nezáleží pritom, do ktorého školského obvodu vaše dieťa patrí, odmietnuť ho môťu spravidla len z kapacitných dôvodov. Naproti tomu na prijatie do základnej školy vo svojom obvode má dieťa nárok vždy.

Školský obvod je oblasť mesta určený podľa ulíc, kam spádovo "patrí" vaše dieťa podľa trvalého pobytu. Školskému obvodu potom prináleží konkrétna miestna základná škola. Zoznam ulíc našej mestskej časti podľa školských obvodov otvoríte kliknutím SEM.

V Devínskej Novej Vsi je však výber absolútne slobodný. Obe základné školy majú dostatok voľných miest a preto výber ostáva iba na vás. Školy už tradične súperia o žiakov novinkami v školských programoch a radi vaše dieťa zapíšu.

 

Bukovčana, či Horova?

Takže máte doma budúceho prváčika, viete všetko o zápise aj o školských obvodoch, teraz vás čaká to najpodstatnejšie rozhodnutie. Ktorú školu diaťaťu vybrať? V našej mestskej časti máte na výber dve: Základnú školu Ivana Bukovčana a Základnú školu Pavla Horova.

Podľa výsledkov krátkeho prieskumu agentúry Empatia sa rodičia najčastejšie rozhodujú pre základnú školu na základe blízkosti k bydlisku a podľa názorov a skúseností známych. Tento trend badať aj u nás, donedávna platil nepísaný zvyk, že deti z časti Podhorské chodili na Horova a deti z Kostolného na Bukovčana. Pomyselnou bariérou bola frekventovaná Eisnerova ulica, cez ktorú by školáci museli prechádzať cestou do školy a zo školy.

Trendy sa pomaly menia, rodičia sa začínajú viac zaujímať o kvalitu a formu vzdelávania, dôležitým faktorom je aj počet žiakov v triede. Z tohto pohľadu bola vždy výhodou komornejšia atmosféra na ZŠ Horova, kde je v terajšom 1. ročníku umiestnených priemerne 17 žiakov v triede na rozdiel od 23 žiakov v triede na Bukovčana. Horova tiež poskytuje deťom širšiu telesnú prípravu, vedie projekt enviromentálnej výchovy a zapája sa do množstva školských a mimoškolských aktivít. Tradične na tejto škole dostávajú priestor Mažoretky TINA ale aj floorbalisti.

ZŠ Bukovčana vsadila tento rok na jazyky, o špecializovanú triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je mimoriadny záujem. Škola podporuje aj množstvo zaujímavých krúžkov, niektoré otvára sama, iné v spolupráci s externými lektormi. Novinkou je krúžok šikovných rúk B-Kids, v rámci ktorého sa deti učia šiť na šijacích strojoch pod vedením skúsenej lektorky pani Verešovej.

Komplexný obraz o oboch školách je možné získať v správe o výchovnovzdelávacej činnosti. Školy ich každoročne predkladajú školským úradom a miestnemu zastupiteľstvu. Hoci by mali byť správy zverejňované, na webových stránkach škôl sme ich hľadali zbytočne. Nie sú tam. Pre tých z vás, ktorí v záujme zistenia čo najpodrobnejších štatistických informácií o zasľúbenej škole neváhajú prečítať viac ako 20 stranový dokument, môžete tak spraviť kliknutím na nasledovné linky:

ZŠ Pavla Horova - správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2012/2013

ZŠ Ivana Bukovčana - správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2012/2013

 

Dni otvorených dverí aj otvorená hodina

Obe základné školy, Horova i Bukovčana, ponúkajú rodičom možnosť prísť si školu ešte pred zápisom obhliadnuť. Základná škola Pavla Horova organizuje svoj deň otvorených dverí 28. januára 2014 od 15 h do 17 h, "konkurenčná" ZŠ Ivana Bukovčana organizuje ten svoj hneď na druhý deň, 29. januára 2014 od 15 h do 18 h.

Horováci navyše ponúkajú rodičom predškolákov možnosť zúčastniť sa v dňoch 29. až 31. januára na otvorenej hodine v prváckych triedach po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónnych číslach 02/64538463 alebo 02/64779056. 


Testovanie deviatakov: Ako obstáli v Devínskej?

Zaujímali sme sa, ako základné školy v Devínskej Novej Vsi obstáli v celoslovenskom testovaní deviatakov, ktoré už čo - to napovie o kvalite školy a šanci žiakov uplatniť sa v ďalšom vzdelávaní.

Z testovaných viac ako 1300 celoslovenských základných škôl sme sa zaujímali o dva ukazovatele - percentil školy a priemernú úspešnosť školy.

Percentil školy znamená, koľko percent zo všetkých testovaných základných škôl sa v danom predmete umiestnilo za "našou" školou a priemerná úspešnosť školy vyjadruje priemernú úspešnosť všetkých testovaných žiakov danej školy z uvedeného predmetu.


Devínskonovoveské základné školy dopadli v testovaní deviatakov v marci 2013 nasledovne:

  Názov školy

Percentil školy
matematika

Priemerná úspešnosť 
školy
matematika

Percentil školy
SJ a L

priemerná 
úspešnosť školy
SJ a L

  ZŠ Ivana Bukovčana

 81,3 %

69,1 % 

 59,5 %

 69,0 %

  ZŠ Pavla Horova

 65,1 %

64,1 % 

62,9 % 

 69,6 %


Objektívne povedané, v matematike bola kvalitnejšia Základná škola Ivana Bukovčana a v slovenskom jazyku a literatúre zase mierne "vedie" Základná škola Pavla Horova. Pokiaľ však vezmeme do úvahy priemernú úspešnosť testu, dosahovali žiaci oboch škôl v podstate porovnateľné výsledky. Z celoslovenského merania vyplýva, že obe školy sa nachádzajú v priemernom pásme.

 

Pomôcky na lavici už druhý rok po sebe - len v Devínskej

Každý, kto má doma školáka vie, že zabrať dostane aj rodinný rozpočet. Tam dve eurá, tam štyri, tu špeciálny zošit, školská taška, peračník... Ani sa nenazdáte a z obchodu sa vraciate s prázdnou peňaženkou.

Keďže naša mestská časť by mala byť najmä o ľuďoch, usilovali sa poslanci za Devínsku Inak spraviť rodičom prvákov v našej mestskej časti štart do školy aspoň trochu jednoduchším. Na návrh Dany Vankovej a Lenky Hlaváčovej (obe Devínska Inak) vyčlenilo miestne zastupiteľstvo z rozpočtu už druhý rok po sebe približne 35 eur pre každého prváka na základné školské pomôcky. Netreba o ne nijako žiadať, zámerom bolo, aby si ich deti našli takpovediac "na lavici". O to menšie budú starosti rodičov začiatkom septembra.

 

Takže, prajeme vám dobrý výber školy  :)

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig