DevinskaInak.sk » Informácie » Ako zapíšem dieťa do materskej školy

Web na Vašej strane ...

Informácie » Ako zapíšem dieťa do materskej školy

Kedy je zápis a čo k nemu potrebujete?

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2015/2016 prebieha v mesiaci marec 2015. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstvách materských škôl, alebo si ich môžete stiahnuť kliknutím SEM.

Pri podávaní žiadosti zákonný zástupca povinne predloží riadne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ (nie starším ako jeden mesiac) a občiansky preukaz.


Ktoré deti sú prijímané prednostne?

Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom školskej dochádzky. Rovnako materské školy uprednostňujú súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú a deti s trvalým pobytom v Devínskej Novej Vsi.


Aká je šanca na umiestnenie detí?

Materské školy prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov jeho veku, pokiaľ to kapacita materskej školy dovoľuje. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté od začiatku školského roka, ale aj v jeho priebehu. Aj napriek hromadnému zatváraniu škôlok v minulosti, dnes dokážu materské školy v Devínskej Novej Vsi, ako jedny z mála v Bratislave, umiestniť takmer všetky prihlásené deti od troch rokov, čo je zásluhou systémového rozvoja škôlok a otvárania nových tried v súlade s populačnou krivkou. Zastavenie nežiadúceho poklesu miest v škôlkach a postupné otváranie nových tried sa darí od roku 2011 aj vďaka podpore Devínskej Inak, ktorej poslanci presadili zmenu financovania materských škôl. Kým v minulosti sa stávalo, že podfinancované škôlky už v septembri nemali z čoho platiť energie, dnes fungujú s vyrovnaným rozpočtom, ktorý počíta aj s drobnými úpravami priestorov.


Čo deťom poskytne predškolská výchova a vzdelávanie?

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Stereotyp, že deti sa v škôlke len hrajú, už dávno neplatí.

V priebehu dochádzky do materskej školy sú pre deti každodennými aktivitami vytvárané podmienky na zapájanie sa do edukačného procesu s cieľom pripraviť dieťa na nástup do základnej školy. V Devínskej Novej Vsi sú deťom už v škôlkarskom veku poskytované hudobno-pohybové aktivity, exkurzie, výučba anglického a nemeckého jazyka, výtvarný krúžok, plávanie, korčulovanie, lyžovanie, či logopédia.

Materské školy v Devínskej Novej Vsi spolupracujú s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva, dokonca ponúkajú možnosť otestovať dieťa rodičom všetkých predškolákov, aby sa rodičia vedeli lepšie rozhodnúť, či poslať dieťa v šiestich rokoch do školy, alebo žiadať o odklad školskej dochádzky.


Ako vybrať správnu MŠ?

Pri výbere materskej školy zväčša rozhoduje vzdialenosť od miesta bydliska alebo pracoviska rodičov. Obe materské školy v Devínskej Novej Vsi poskytnú Vašim deťom to najlepšie, čo možno od predškolskej výchovy a vzdelávania očakávať. Deti majú možnosť zapojiť sa do veľkého množstva záujmových a vzdelávacích aktivít a rozvíjať svoju osobnosť v tejto dôležite etape ich života. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť kliknutím na web MŠ Pavla Horova alebo MŠ Milana Marečka.

Vďaka veľmi dobrým osobným skúsenostiam vám môžem umiestnenie vášho dieťatka v materských školách v Devínskej Novej Vsi iba odporučiť. Pri výbere materskej školy vám prejem šťastnú ruku, pretože ide o veľký krok v živote Vašej ratolesti.

 

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig