DevinskaInak.sk » Rastislav Tešovič: Čím by som ako starosta začal na miestnom úrade

Web na Vašej strane ...
(di) - 06.11.2018 - 1830 čítaní

Rastislav Tešovič: Čím by som ako starosta začal na miestnom úrade

Aktívny Devínskonovovešťan Vlado Hečko kládol všetkým kandidátom na starostu rovnaké otázky a na svojom profile na sociálnej sieti postupne zverejnil všetky odpovede. Tie, ktoré sa týkajú nášho kandidáta Rastislava Tešoviča, postupne zverejňujeme aj my.

Rastislav Tešovič: Čím by som ako starosta začal na miestnom úradeMiestny úrad v Devínskej Novej Vsi. Foto: archív.

Otázka: 

Pri výmene stráží” zväčša prichádza aj k výmene kľúčových ľudí na vedúcich miestach na úrade. Predpokladám, že ako kandidát na štatutára mestskej časti ste minimálne dobre oboznámený so súčasným personálnym obsadením (prednosta, architekt, vedúci oddelení, stavebný úrad). Plánujete výmenu v prípade, že budete zvolený? Samozrejme, že Vás nežiadam uviesť mená, ale zaujíma ma ANO/NIE a v prípade áno uvítam počet.

 

Odpoveď Rastislava Tešoviča:

Ďakujem za otázku.

Miestny úrad v súčasnosti poskytuje žalostné služby. Domnievam sa, že klientske centrum slúži viac ako vrátnica, než ako odborné pracovisko. Na úrade vládne atmosféra strachu pre ľudí s iným ako zhora určeným názorom. Odborné argumenty sa netolerujú. Stavebný úrad so svojim dvojakým metrom je čistou katastrofou. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa na webstránke mestskej časti nedozvedia, aké konkrétne podklady bude od nich úrad pri jednotlivých agendách vyžadovať, elektronické podanie je viac než sci-fi. Miestny úrad zaspal kdesi v 90. rokoch minulého storočia a stáva sa viac hrádzou vedenia mestskej časti proti Devínskonovovešťanom, než ich kvalitným servisným pracoviskom.

Za príčinou tohto stavu vidím jednak absolútne nevhodne a centralisticky zvolenú organizačnú štruktúru miestneho úradu (schvaľuje ju starosta) a tiež každodenný nezdravý tlak starostu na chod úradu bez ohľadu na odborné argumenty, čo už badať aj navonok. Rozumiem, že starosta v konečnom dôsledku nesie za miestny úrad zodpovednosť, ale musí byť schopný počúvať odborné argumenty zamestnancov, odborných komisií a dotknutej verejnosti.

Vo svojom volebnom programe mám o. i. aj body:
- Obnovenie dôveryhodnosti miestneho úradu a organizácií mestskej časti
- Funkčné klientske centrum a spustenie nových elektronických služieb

Nie náhodou majú tieto opatrenia v mojom programe čísla 1.1 a 1.2. Je to absolútna priorita, bez ktorej nie je možné úspešne napredovať v plnení ďalších bodov. Jedno z prvých opatrení musí byť vypracovanie novej organizačnej štruktúry, ktorá zefektívni líniové riadenie miestneho úradu. Ako novinku do štruktúry zapracujem aj projektové odborné tímy. Budú tvorené zamestnancami viacerých oddelení miestneho úradu, ktoré budú prierezovo zodpovedať za plnenie konkrétnych interdisciplinárnych opatrení s ťahom na cieľ. Len tak je možné plniť jednotlivé úlohy zo strategických dokumentov mestskej časti a tiež z volebných programov a následne ich každý štvrťrok verejne odpočtovať. Na mnohé zámery je jednoducho potrebná tímová práca viacerých oddelení a nie hranie sa na vlastnom piesočku. Pri strategických úlohách bude mať šéf projektového tímu dôležitejšie slovo, než vedúci oddelenia. Ako starosta sa budem aktívne zapájať do práce týchto tímov. Zmenou oproti dnešku bude, že návrh organizačnej zmeny prerokujem s miestnym zastupiteľstvom, odbornými komisiami a zástupcami zamestnancov pred jeho podpísaní a nie po ňom. Zodpovednosť je samozrejme na starostovi, ale odborné argumenty sú pre kvalitné nastavenie smerovania úradu nevyhnutné.

Pokiaľ ide o personálne výmeny, tak priznávam, že každá organizačná zmena so sebou nejaké prináša. Ba dokonca, niektoré odo mňa moji voliči aj priamo očakávajú. Ako človek s riadiacou skúsenosťou však nie som zástancom plošných zmien. Úrad musí mať aj určitú pamäť, aby sme nerecyklovali staré chyby. Preto tým zamestnancom, ktorí budú schopní a ochotní participovať na zmenách, bude ponúknutá ďalšia spolupráca, avšak s novým kurzom a vyšším tempom. Na nich už bude, či ho ustoja, alebo odídu. Pri tých zamestnancoch, najmä niektorých vedúcich, ktorých sa organizačná zmena dotkne a ktorí boli doteraz takpovediac tvárou doterajšieho marazmu, nebude inej cesty než odchod. Nemám záujem nikoho verejne pranierovať ani ponižovať, ako tomu bolo pri nepohodlných zamestnancoch doteraz, ale kormidlo musíme otočiť.

Ako prvá bude zmena na pozícii prednostu. Dočasne poverím na prvých šesť mesiacov riadením miestneho úradu odborníka s manažérskou skúsenosťou v oblasti obecnej samosprávy. Úlohou tohto krízového manažéra bude nastaviť základné organizačné fungovanie miestneho úradu a pripraviť kvalitný rozpočet na rok 2019 a výhľadu na roky 2020-2021. Jeho úlohou bude tiež nastaviť mechanizmy spolupráce miestneho úradu s ostatnými organizáciami. Po tomto prechodnom období vymenujem riadneho prednostu, ktorý prejde dôveryhodným výberovým konaním. Rovnaké kritériá uplatním aj pri nových zamestnancov miestneho úradu a organizácií.

S pozdravom,

 

Rastislav Tešovič

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig