DevinskaInak.sk » Právnik radí: Výpoveď nájmu bytu

Web na Vašej strane ...
Mgr. Veronika Veslárová - 13.01.2014 - 3338 čítaní

Právnik radí: Výpoveď nájmu bytu

Dobrý deň, mám invalidnú manželku a pred časom som prišiel o prácu. Bývame v nájomnom byte. Finančne nám to nevychádza, máme dlh na nájomnom a prenajímateľ nám dal tento mesiac výpoveď z nájmu bytu. Dlh chcem splácať hneď po získaní novej práce. Čo mám robiť? Čitateľ.

 

Vážený čitateľ,


platenie nájomného je základná povinnosť nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi. Hovorí to Občiansky zákonník v ustanovení § 671 ods. 1. Strata zamestnania nájomcu je preto stresujúca skutočnosť pre celú rodinu. Občiansky zákonník však pamätá na situáciu, keď sa nie vlastnou vinou dostanete do problémov.

Ak Vám bola daná výpoveď nájmu bytu, štandardne skončí nájom uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dni, kedy bola doručená. Výpoveď nájmu bytu musí byť vždy písomná a zdôvodnená, inak je neplatná.

V prípade, že nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, dostal výpoveď pre neplatenie nájmu a úhrad s ním spojených, prináleží mu ochranná lehota v dĺžke šesť mesiacov, o ktorú sa predlžuje výpovedná lehota. Toto obdobie slúži na to, aby ste nedoplatky uhradili, alebo aby ste sa s prenajímateľom bytu dohodli na urovnaní nedoplatkov, napríklad dohodnutím splátkového kalendára. Ale pozor, prípadnú dohodu o splátkach si vždy nechajte potvrdiť písomne.

Hmotnú núdzu treba prenajímateľovi preukázať, a to tak, že sa v nej nachádzate z objektívnych dôvodov: "Občan je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, ak si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav. Za vlastné pričinenie sa považuje najmä vlastná práca" - podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Odporúčam obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý je oprávnený posúdiť, či sa v hmotnej núdzi nachádzate a ak áno, či je tomu tak z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.

S úctou,

 

Mgr. Veronika Veslárová
autorka je právnička

veronika.veslarova@devinskainak.sk

 

Vaše otázky do občianskej poradne zasielajte mailom na poradna@devinskainak.sk
Všetkým dopytom odpovie právnik zo združenia Devínska Inak a vybrané príspevky po zanonymizovaní zverejníme.

 

 

Pridaj svoj názor

Odkaz na pravidlá.


Všetky názory v diskusii

Podaj žiadosť

Požiadaj úrad o vysvetlenie

Nahláste problémy

Odkaz samospráve

Anketa

Čo považujete momentálne za najväčší problém Devínskej Novej Vsi?
Hlasovalo 6529 ľudí.

Inzercia

VODÁK sport Slovensko

Facebook

Devínska Inak

Devínska Inak XI/2018
Devínska Inak XI/2018archív čísel ›

Počasie


Poskytuje In-počasie

Odkaz pre starostu

Inzercia

Vinotéka Ludvig